Smaller Default Larger
Odnawialne źródła energii - OZE są to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ze względu na to,że ich zasoby odnawiają się w krótkim czasie. Pod pojęciem OZE potocznie rozumie się takie źródła energii, które ulegają odnowieniu w naturalnych procesach.
W ustawie Prawo energetyczne OZE zdefiniowano jako:
"... źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych..."
 
Według Komisji Europejskiej
"... OZE, czyli energia wiatru, - słońca (cieplna, fotowol-taiczna lub skoncentrowana), wodno-elektryczna, pływy morskie, geotermiczna, z biomasy - są alternatywą dla źródeł nieodnawialnych czyli paliw kopalnych. Ich wykorzystanie pozwala redukować emisję gazów cieplarnianych, zdywersyfikować dostawy energii oraz zmniejszać nasze uzależnienie od dostaw surowców energetycznych z niepewnych lub ulegających okresowym wahaniom rynków (jak ropa czy gaz). Wzrost wykorzystania OZE pobudza również tworzenie miejsc pracy, rozwój nowych technologii oraz poprawia bilans handlowy..."
 
Według Światowej Rady Energetycznej (World Energy Council) przy ocenie zasobów energetycznych wyróżnia następujące energie odnawialne i ich źródła: 
 
  • energię słoneczną
  • energię wiatru
  • bioenergie (biomasa,biogaz,biopaliwa)
  • energię wód
  • energię geotermiczną wnętrza Ziemi
  • energię mórz i oceanów (fal, pływów, prądów, różnicy temperatur, różnicy stopnia zasolenia)
 
Inwestowanie w OZE oraz późniejsze wykorzystywanie wyprodukowanej energii niesie ze sobą szereg korzyści:
ograniczenie zużycia nieodnawialnych paliw stałych, których ceny wzrastają, a ich zasoby są ograniczone, według portalu Europe'senergy:
 
- zasoby ropy skończą się ok 2047 r.
- zasoby gazu skończą się ok 2068 r.
- zasoby węgla skończą się ok 2140 r.
- zasoby uranu skończą się ok 2144 r.
 
zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw surowców kopalnianych
względy ekologiczne związane z ochroną środowiska naturalnego - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery
zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego -dywersyfikacja źródeł zasilania oraz zmniejszenie strat przesyłowych
rozwój słabo rozwiniętych regionów, posiadających zasoby energii odnawialnej
możliwość wykorzystania do produkcji ziemi odłogowanej
zdewastowanej lub zdegradowanej oraz gruntów wyłączonych z klasycznej produkcji rolniczej
rozwój nowych i nowoczesnych technologii - tworzenie nowych miejsc pracy
rozwój rolnictwa energetycznego - plantacje roślin energetycznych, produkcja biomasy, biogazownie i biorafinerie, produkcja biopaliw
zachowanie stanu wykorzystywania zasobów środowiska naturalnego z możliwością zaktywizowania obszarów cennych przyrodniczo ze słabo rozwiniętą infrastrukturą gospodarczą
aktywizacja lokalnych społeczności i rozwój przedsiębiorczości na tych terenach
poprawa koniunktury gospodarczej i bilansu handlowego gminy/powiatu wykorzystującej OZE 
możliwość uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej promującej działania proekologiczne 
poprawa wizerunku przedsiębiorstw inwestujących w OZE - firmy przyjazne środowisku
niższe koszty wytwarzania ciepła i energii elektrycznej